Subskrybuj nasze profile!

Subscribe on Facebook
Subscribe on Instagram
Subscribe on YouTube

Regulamin konkursu

1. Regulamin określa zasady konkursu

2. Regulamin wiąże Strony od chwili przesłania komentarza w poście konkursowym na fanpage Lili.

3. Pojęciom pisanym w Regulaminie wielką literą Strony nadają znaczenie opisane poniżej:

3.1. Organizatorem konkursu jest ZESPÓŁ LIli (Organizator).

3.2 Klip – Utwór audiowizualny, powstały między innymi w wyniku opracowania Materiałów przez Organizatora.

3.4 Komentujący – Osoba, która skomentuje posta na fanpage LILI https://www.facebook.com/zespollili

Kto może wziąć udział

4. Komentującymi mogą być osoby, które ukończyły lat 16 lat.

Czas trwania

5. Czas trwania konkursu 21.02.2019 – 8.03.2019

Dane osobowe

6. Organizator jako administrator danych osobowych oświadcza, że gromadzi następujące dane osobowe Przesyłających Materiały, a w niektórych przypadkach określonych w Regulaminie, także przedstawicieli ustawowych i kuratorów Przesyłających Materiały: imię i nazwisko; adres e-mail przedstawiciela ustawowego albo kuratora Przesyłającego Materiały; wizerunek i głos; ewentualnie inne dane dostarczone przez Przesyłających Materiały za pośrednictwem Strony Internetowej; imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego przedstawiciela ustawowego lub kuratora Przesyłającego Materiały.

7. Każda osoba ma prawo wglądu, aktualizacji i zmiany danych jego dotyczących oraz żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przesłania materiałów.

8. Organizator oświadcza, że dane osobowe Przesyłających Materiały ich przedstawicieli ustawowych lub kuratorów, mogą być udostępniane wyłącznie w zakresie i dla celów niezbędnych dla realizacji celów wskazanych postanowieniami Regulaminu.

Nagrody

9. Nagrodą w konkursie są: 15 płyt, 5 kubków i 2 Opaski Xiaomi Mi Band 2

Przesyłanie materiałów

10. Odpowiedzi na konkursowe zadanie należy zostawić w komentarzu pod postem na fanpage LILI https://www.facebook.com/zespollili

Wyłonienie laureatów

11. Wyłonienie Laureatów odbędzie poprzez wybranie 22 NAJBARDZIEJ KREATYWNYCH zgłoszeń. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu podanym w opisie konkursu na stronie  https://zespollili.com/

11.1 Organizator poinformuje Laureata/tkę o wygranej na stronię https://zespollili.com/

11.2 Najlepsze zgłoszenie wybierze trzyosobowa komisja. 

11.3 Organizator może przyznać mniej nagród, jeśli komisja uzna, że pozostałe prace nie spełniły oczekiwań komisji.

Postanowienia końcowe

12. Regulamin podlega prawu polskiemu, co oznacza w szczególności, że postanowienia Regulaminu należy interpretować zgodnie z prawem polskim. Wszelkie spory mogące wyniknąć w przyszłości w związku z Regulaminem będą poddane jurysdykcji sądów polskich.

13. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu okazało się być nieważnym lub bezskutecznym, nie wpływa to na ważność bądź skuteczność pozostałej treści Regulaminu. W takim wypadku Strony podejmą, w dobrej wierze, negocjacje mające na celu zastąpienie nieważnego lub bezskutecznego postanowienia Regulaminu, innym ważnym i skutecznym postanowieniem o równoważnych skutkach dla Stron, w tym zaś w szczególności równoważnych skutkach ekonomicznych.

14. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym Regulaminie Konkursu.